Fanjing Mountain in Tongren, Guizhou

Fanjing Mountain in Guizhou, China – September 2020 [...]